You are here:   

Albanian

Interim HealthCare vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia. 

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.

 

.

Need Help at Home?

If you have any questions about home care or have a specific request, simply complete the form below. We're here to help.

Find our if Home Care can help you Sign up for the Caregiver Newsletter