You are here:   

Albanian

Interim HealthCare vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia. 

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.

 

.

Need Help at Home?

If you have any questions about home care or have a specific request, simply complete the form below. We're here to help.

Find our if Home Care can help you Sign up for the Caregiver Newsletter

Quick Contact

Send us your questions  or a specific requests. We're here to help.