Bloomington, Minnesota

You are here:    mnstaffingsolutions
(612) 444-5627

Hmong

Interim HealthCare ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
 

.

Quick Contact

Send us your questions  or a specific requests. We're here to help.