Bloomington, Minnesota

You are here:    mnstaffingsolutions
(612) 444-5627

Cushite/Oromo

Interim HealthCare Seera hariiroo hawwaasummaa Fedeeraalaan wal qabatan sanyiidhaan, bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hiri’ina qaamaan, yookiin koorniyaadhaan hin loogu.

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  

.

Quick Contact

Send us your questions  or a specific requests. We're here to help.