Language Notice

Cushite/Oromo

Interim HealthCare Seera hariiroo hawwaasummaa Fedeeraalaan wal qabatan sanyiidhaan, bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hiri’ina qaamaan, yookiin koorniyaadhaan hin loogu.

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  

.

Are They Safe At Home?  Take our Quiz"Are they ok at home?"

At Interim HealthCare, we know what to look for when it comes to whether a loved one can remain safe and independent in their own home. This simple and free quiz can help guide you when making that important decision.

Take The Quiz Now

Thanks to Interim HealthCare, my mom was able to stay in her home much longer than we ever thought possible.
Valeda H.