Bakersfield CA

4801 Truxtun Ave., Bakersfield, CA 93309

Need help at home?

Send us your questions about home care or a specific request. We’re here to help.

Contact Us

Language Notice

Armenian

Interim HealthCare-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:

.

Are They Safe At Home?  Take our Quiz"Are they ok at home?"

At Interim HealthCare, we know what to look for when it comes to whether a loved one can remain safe and independent in their own home. This simple and free quiz can help guide you when making that important decision.

Take The Quiz Now

I don't know what I would do without Elizabeth. She brings me home made noodles and we play cards together. I love her.
Donna B.

Signup to receive your Interim HealthCare E-Newsletter

Sign Up