Language Notice

Armenian

Interim HealthCare-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:

.

Are They Safe At Home?  Take our Quiz"Are they ok at home?"

At Interim HealthCare, we know what to look for when it comes to whether a loved one can remain safe and independent in their own home. This simple and free quiz can help guide you when making that important decision.

Take The Quiz Now

I want to thank you. My friend was having a procedure and didn't want to bother her friends to pick her up. Your caregiver was there early, drove her home and made sure she had everything she needed before leaving. Thank you so much. It was great. 
Stephanie L.

Need Help at Home?

Send us your questions about home care or a specific request. We're here to help.