Greenville, South Carolina

You are here:    GreenvilleSC
(864) 627-1200

Tagalog – Filipino

Sumusunod ang Interim HealthCare sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. 
 
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.
 

.

Sign up to receive your Interim HealthCare E-Newsletter

Sign Up